Elbiler og Lovgivningen


af Per Praëm, Dansk Elbil Komité (opdateret 15-sep-2012)

Den 13. september 2012 har folketinget vedtaget regeringens skattereform.

Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

§ 1. Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Der svares dog ikke afgift af køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

§ 2. Fritaget for afgift er:

13) Eldrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2015,

Køretøjerne skal ekspederes hos SKAT, inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.

Eldrevne varebiler forsynes med gule nummerplader.

Fritagelsesordningen omfatter kun egentlige eldrevne køretøjer, dvs køretøjer med drivkraftsystem, som udelukkende består af elmotorer. Fritagelsesordningen omfatter således ikke fx køretøjer, der er forsynet med en benzindrevet ladegenerator, som starter og stopper automatisk, når akkumulatorerne har behov herfor.

Der er ikke fastsat andre betingelser om konstruktionen eller for benyttelsen af køretøjerne. El-drevne varebiler vil dog ved registrering med gule nummerplader være omfattet af bestemmelsen i vægtafgiftslovens § 4, stk. 5. Det vil sige, at køretøjerne ikke må benyttes til personbefordring i videre omfang end andre varebiler med denne nummerpladefarve.

Der kan dog ikke stilles krav om, at en varebil fuldt ud skal opfylde de almindelige gældende regler om konstruktion af sådanne køretøjer.
Et el-drevet køretøj skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, hvis køretøjet ændres til at benytte anden drivkraft end elektricitet.

Lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler
§1. Efter reglerne i denne lov svares der afgift til statskassen af biler, som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som er registreringspligtige efter § 2 i lov om registrering af køretøjer.

Stk. 2. Indtil den 31. december 2015 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el som drivmiddel.

Gule eller Hvide plader
Om et køretøj har gule eller hvide nummerplader er udelukkende et spørgsmål om afgift. Da en elbil er fritaget fra registreringsafgift kan gule plader udskiftes til hvide uden omkostninger.

Eneste omkostning er udgiften til et bilsyn.

Man henvender sig på sit lokale told/skatte kontor som gratis vil udstede en ny told attest efter at den rare mand her besigtiget bilen.

Derefter går turen til bilinspektionen og efter godkendelse her (skal ske fordi bilen ændre anvendelse fra varetransport til persontransport) kan de gule nummerplader byttes til nye hvide på motorkontoret.

Cadmium forbudt i nye biler
Der er fra 1. januar 2006 være forbud mod cadmium i batterier til nye elektriske køretøjer (person- og varebiler)

NB!. Det betyder, at der fortsat vil kunne anvendes (og sælges) NiCd-batterier til eksisterende elektriske køretøjer.

Parkering af elbil i København
Der skal ikke betales p-afgift for:

• Biler med invalideskilt
• Motorcykler
El-biler

Ved henvendelse til Parkering København, Gammeltoftgade 17, 1001 Kbh K kan man gratis få udsted en licens til elbilen, som giver ret til at parkere gratis på alle parkeringspladser i betalingsområdet samt i 2 timers-zonen i brokvarterene

Det anbefales at få en sådan licens, da ikke alle P-vagter er lige gode til at se forskel på elbiler og almindelige biler, hvilket f.eks. kan udmønte sig bøder på de reserverede elbils P-pladser

Ny bekendtgørelse trådte i kraft den 1. december 2011. Efter denne dato skal der betales p-afgift for elbiler på lige fod med andre biler.

Gratis Parkering på Frederiksberg
Der er 2-timers P-zone i en del af Frederiksberg Kommune.

Skal du parkere i P-zonen i mere end 2 timer, skal du købe en p-licens.
P-licenser gælder ikke der, hvor særlige skilte markerer andre tids- eller parkeringsbegrænsninger.
El-biler eller biler, der er registreret i en delebilsklub, kan få gratis licens. Der er dog nogle krav. Spørg i BorgerServiceCenteret.

Gratis Parkering i Odense
Gratis parkering til elbiler på betalingspladserne i Odense Kommune.

Ejere af elbiler skal anmode om en parkeringstilladelse for et år af gangen. Det sker ved henvendelse til Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, Odense Slot, indgang M Postboks 740, 5100 Odense C.

Husk at vedlægge en kopi af registreringsattesten